Regularització cadastral a Banyeres de Mariola

L’Ajuntament de Banyeres ha publicat:
REGULARITZACIÓ CADASTRAL A BANYERES DE MARIOLA
 
El 22 de febrer de 2016 es va publicar al «Boletín Oficial del Estado» la relació de municipis que han d’aplicar un procediment de regularització cadastral. Segons la Dirección General del Catastro, Banyeres de Mariola ha de fer aquest procés amb el termini màxim marcat del 30 de juliol del 2017. El Cadastre iniciarà d’ofici el procediment en els casos de construccions no declarades per tal d’adequar la descripció amb la realitat immobiliària dels edificis.
 
Aquesta regularització cadastral no comportarà cap sanció de l’Administració Tributària per haver incomplit l’obligació marcada per la «Ley del Catastro Inmobiliario» i per la «Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria», aprovada el juny passat pel Govern de l’Estat, que obliga donar d’alta tots els edificis construïts. Tot i això, aquest procediment implica l’aplicació de la taxa corresponent amb caràcter de «tribut estatal». Per tant, si alguna de les construccions no consta en el Cadastre o sí consta, però no s’han declarat les alteracions fetes en ella, el propietari podrà posar al dia les seues dades abonant una taxa de 60 euros, sense haver de pagar unes multes que, en altres circumstàncies, podrien arribar a ser de 6.000 euros. Les propostes de resolució que notifique la Gerència del Cadastre tindran una data d’efectes, a partir de la qual l’Administració Tributària procedirà a la regularització via liquidació dels últims quatre anys no prescrits.
 
El procés serà com segueix: el personal del Cadastre, una vegada haja revisat els immobles, notificarà les alteracions detectades als propietaris, junt a la taxa de 60 euros. La iniciació del procediment s’ha de comunicar als interessats, als quals se’ls concedeix un termini de quinze dies perquè formulen les al·legacions. Si una vegada transcorregut aquest termini, els interessats no han fet cap al·legació, la proposta de normalització es converteix en definitiva i es procedeix al tancament i arxiu de l’expedient, entenent-se dictat i notificat el corresponent acord d’alteració.
 
Si una vegada iniciat el procés de regulació un propietari amb una construcció que no està donada d’alta no és notificat, també podrà sol·licitar de manera voluntària i per escrit que inscriguen la seua propietat al Cadastre sense que l’Agència Tributària puga aplicar-li sancions. En qualsevol cas, la normalització servirà, concretament, per a posar al dia les propietats des del punt de vista cadastral i tributari, no del registre de la propietat.
 
Els interessats seran notificats oficialment segons la Llei General Tributària 58/2003. Els tècnics que faran la recopilació de dades aniran degudament identificats amb una targeta acreditativa de la Dirección General del Catastro. El telèfon de la línia directa del Cadastre és el 902 373 635.
 
L’Ajuntament de Banyeres de Mariola es posa a disposició del veïnat per a aclarir qualsevol dubte que puga sorgir en relació a aquest procés. Qui necessite més informació, podrà preguntar a les dependències municipals on serà atés.
 
http://www.portademariola.com/UserFiles/File/cadastre/BOE-A-2016-1814%20RESOLUCION%201ª%20VENTANA%202016.pdf
 
http://www.portademariola.com/UserFiles/File/cadastre/identificacio_personal.pdf
 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4163
Arxivat en: General

Deixa un comentari